Naar de inhoud gaan

Impressum

Herbafit B.V.
Euroweg 35
NL-3825 HA Amersfoort
Netherlands

Telefoonnummer +31 33 4766-105 Fax +31 33 4766-227 E-mailadres info@herbafit.nl Website www.herbafit.de

Wettelijke vertegenwoordiger Jesse Mensah BTW-nummer NL 810638769B01 KvK.nr. 32091149

Organische controle-instantie DE-ÖKO-001

Concept en realisatie interface medien GmbH
Scheibenstraße 119
D-48153 Münster
www.interface-medien.de

De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en bereid tot het deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.

Icons made by Retinaicons from www.flaticon.com
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com
Icons made by Good Ware from www.flaticon.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de vermelde gegevens. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de getoonde gegevens resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige gegevens, zijn in principe uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare moedwillige of grove nalatigheid kan worden verweten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het complete aanbod zonder bericht vooraf te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijksbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan van kracht kunnen zijn, wanneer de auteur bekend is met de content en het hem technisch en redelijkerwijs mogelijk zou zijn om het gebruik in het geval van onwettige content te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het aanbrengen van de link er geen illegale content op de te koppelen pagina's te zien was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteurschap van de gekoppelde/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle content van alle gekoppelde/verbonden pagina's die na het aanbrengen van de link zijn aangebracht. Deze constatering geldt voor alle links en verwijzingen die binnen het eigen internetaanbod zijn aangebracht, alsmede voor vermeldingen van derden in gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn ingesteld en waarvan de content door externe toegang kan worden gewijzigd. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en met name voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke getoonde informatie is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk waarnaar is verwezen, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kenmerkrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, of gebruik te maken van licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en zo nodig door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het op dat moment geldende kenmerkrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Louter en alleen vanwege het vermelden mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd worden!
Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten behoort alleen toe aan de auteur van de pagina's. Een vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacybescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het opgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, alsmede e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogeheten spam-mail bij inbreuk op dit verbod.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van het internetaanbod worden gezien, van waaruit naar deze pagina verwezen is. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid hierdoor onaangetast.